ทริปเที่ยวเอง

บินสมายล์ พักสบาย ภูเก็ต-สิมิลัน 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1: กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (-/-/-)
06.30 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว C เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (WE)
08.30 น. เหินฟ้าสู่ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 203
09.55 น. ถึงสนามบินภูเก็ต นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ถ่ายรูปที่จุดชมวิวสามอ่าว แล้วนำชมวัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง ซึ่งเป็นที่เลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแช่ม แล้วเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวยามอาทิตย์อัสดง
พักที่ DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort หรือ Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa (พัก 2 คืน)

วันที่ 2: หมู่เกาะสิมิลัน - ดำน้ำชมปะการัง (เช้า/เที่ยง/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ เพื่อโดยสารเรือ Speed Boat สู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสัน จากนั้น เดินทางถึงเกาะเมี่ยง ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำหน้าหาด
เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเกาะ
ดำน้ำตื้นที่เกาะบางู ที่คริสต์มาสพอยท์ ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่มักเห็นเต่าตนุว่ายน้ำ แล้วเดินทางสู่เกาะสิมิลัน ชมบรรยากาศแบบพาโนรามา หินเรือใบสัญลักษณ์อันโดดเด่น มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส ทั้งอ่าวโดนัลดักเบย์ ให้ท่านได้อิสระเล่นน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ เพื่อกลับที่พัก

วันสุดท้าย: ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.45 น. ลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 218
20.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี

Package: ตั๋วเครื่องบิน + ภาษีสนามบิน + รถรับส่งสนามบิน + ที่พักพร้อมอาหารเช้า + ซิตี้ทัวร์ + ทัวร์ดำน้ำสิมิลัน
Hotel Name Location 3D 2N Package (Baht / pax) Single (Baht / pax) Extra Night (Baht / room)
DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort 4* (Deluxe Room with Balcony) ป่าตอง 5,990.- 7,490.- 1,400.-
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 5* (Deluxe Garden View) กะรน 6,690.- 8,590.- 1,800.-
อัตรานี้รวม
- บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ (Class: W) พร้อมภาษีสนามบิน สายการบินไทยสมายล์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
- ที่พักพร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง)
- รถรับ-ส่ง ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
- ซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต
- ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมอาหารเที่ยง
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ตามความพึงพอใจ)

เงื่อนไขอื่น
- สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
- จองภายใน 30 เม.ย. 64 และเดินทาง 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 64
- เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
- สามารถเลือกเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นของสายการบินไทยสมายล์ได้ กรณีที่นั่งว่าง
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้ ภายหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือ ถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็นการสละสิทธิเรียกร้องเงินค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯ